Educational and methodological support

Textbooks:

im181 Красовський, І. В. Фізична і колоїдна хімія / І. В. Красовський, Є. Й. Вайль. – К. : Державне медичне видавництво, 1959. – 410 с. В основу підручника покладено курс лекцій, читаний протягом ряду років студентам Харківського фармацевтичного інституту доц. І.В. Красовським. Обсяг і зміст підручника визначені програмою, затвердженою Міністерством охорони здоров’я СРСР. Зокрема найповніше викладено матеріал, що має особливе значення для майбутніх фармацевтів: закон розподілу і екстракція, розчинність, фракційна перегонка і перегонка з водяною парою, каталіз, сорбційні процеси, одержання і стабілізація дисперсних систем та ряд інших питань. Детально розглянуті різні методи аналізу, які повинні знайти широке застосування у фармацевтичній практиці.
clip_image002 Красовский, И. В. Физическая и коллоидная химия / И. В. Красовский, Е. И. Вайль, В. Д. Безуглый. – К. : Вища школа, Головное изд-во, 1983. – 352 с. В учебнике отражены фундаментальные теоретические положения физической и коллоидной химии и их значение для фармацевтической специальности. Даны основные понятия и законы химической термодинамики и термохимии, описаны свойства растворов, рассмотрены фазовое и химическое равновесия, электрохимические и поверхностные явления, химическая кинетика и катализ, физико-химия дисперсных систем. Особое внимание уделено высокомолекулярным соединениям и их растворам. Предназначен для студентов фармацевтических институтов и фармацевтических факультетов медицинских институтов. Может быть полезен аспирантам, научным работникам, преподавателям физической химии.
 im128 Фізична і колоїдна хімія / В. І. Кабачний, Л. К. Осіпенко, Л. Д. Грицан та ін. – Х. : Прапор, Видавництво УкрФА, 1999. – 368 с. Підручник підготовлено згідно з програмою з фізичної і колоїдної хімії для фармацевтичних вузів та фармацевтичних факультетів. До нього включено такі розділи : основи хімічної термодинаміки, фазові рівноваги, розчини, електрохімія, кінетика хімічних реакцій, фізикохімія дисперсних систем і поверхневих явищ, фізико хімія полімерів та їх розчинів. Підкреслено значення фізичної і колоїдної хімії для фармації. Підручник адресовано студентам, але він може бути корисний також для аспірантів, викладачів ы всіх практичних працівників, які хотіли б розширити знання в галузі фізичної і колоїдної хімії.
 im130 Физическая и коллоидная химия / В. И. Кабачный, Л. К. Осипенко, Л. Д. Грицан и др. ; под. ред. В. И. Кабачного. – Х. : Издательство НФаУ, 2005. – 344 с. Учебник является стереотипным переводом с украинского языка и подготовлен в соответствии с программой по физической и коллоидной химии для фармацевтических вузов и фармацевтических факультетов ІІІ IV уровней аккредитации. В него вошли такие разделы: основы химической термодинамики, фазовые равновесия, растворы, электрохимия, кинетика химических реакций, физикохимия поверхностных явлений и дисперсных систем, физикохимия полимеров и их растворов. В каждом разделе отмечено значение излагаемого материала для фармации и медицины. Учебник адресован студентам, однако он может быть полезен также аспирантам, преподавателям и всем практическим работникам, желающим расширить знания в области физической и коллоидной химии.
im132 Физическая и коллоидная химия / В. И. Кабачный, Л. К. Осипенко, Л. Д. Грицан и др. – 2-е изд., перераб. и доп. – Х. : Изд-во НФаУ, 2010. – 432 с. Учебник написан в соответствии с программами по физической и коллоидной химии для фармацевтических вузов и фармацевтических факультетов и включает такие разделы: основы химической термодинамики, растворы, фазовые равновесия, электрохимия, химическая кинетика, физико-химия поверхностных явлений и дисперсных систем, физико-химия высокомолекулярных соединений и их растворов. Подчеркнуто значение физической и коллоидной химии для фармацевтических специальностей. Учебник предназначен для студентов, а также может быть полезен практическим работникам, желающим пополнить свои знания в области физической и коллоидной химии.
im192 Physical and Colloid Chemistry / V. I. Kabachnyy, L. K. Osipenko, L. D. Grytsan e. o. ; ed. by V. I. Kabachnyy. – Kharkiv : NUPh : Golden Pages, 2011. – 376 p. The textbook is a stereotype translation from Ukrainian and it is prepared in accordance with the curriculum in Physical and Colloid Chemistry for pharmaceutical higher schools and pharmaceutical faculties of the III—IV level of accreditation. It contains such sections as the fundamentals of chemical thermodynamics, phase equilibria, solutions, electrochemistry, kinetics of chemical reactions, physicochemistry of the surface phenomena and disperse systems, physicochemistry of polymers and their solutions. The importance of the material for pharmacy and medicine is emphasized in each section. The textbook is intended for students, but it is also useful for postgraduate students, lecturers and all practitioners, who want to enrich the knowledge in the field of physical and colloid chemistry.
img363 Екологічна безпека військ / С. Р. Артем’єв , С. М. Чумаченько, О. М. Блекот , В. В. Марущенко , М. Є. Блажеєвський (№1/11-2279 від 20.02.12). – Х. : ХТУ «ХПІ», 2012 : – 272 с. Підручник містить систематизований матеріал як загальнотеоретичного, так і практико-прикладного характеру з питань організації виконання заходів екологічної безпеки у військах, а також зразки форм усіх груп документів з питань екологічної безпеки начальника служби РХБ захисту – начальника служби екологічної безпеки військової частини. Призначено для навчання курсантів факультету військової підготовки НТУ «ХПІ» напрямку підготовки «Хімія», а також інших спеціалізацій та для слухачів, студентів кафедр, які навчаються за програмами підготовки офіцерів запасу ВНЗ (ВНП).
 imn087 Фізична та колоїдна хімія : базовий підруч. для студ. вищ. фармац. навч. закл. (фармац. ф-тів) IV рівня акредитації / В.І. Кабачний, Л.Д. Грицан, Т.О. Томаровська та ін. ; за аг. ред.. В.І. Кабачного. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Харків : НФаУ : Золоті сторінки, 2015. – 432 с. – (Національний підручник). Підручник підготовлений відповідно до програм з фізичної та колоїдної хімії для фармацевтичних вузів та фармацевтичних факультетів вищих медичних навчальних закладів і включає основні розділи курсу. Підкреслено значення фізичної та колоїдної хімії для фармацевтичних спеціальностей. Рекомендовано для студентів, а також буде корисним для аспірантів, викладачів та наукових працівників.

Training appliances:

   im134 Сборник задач по физической и коллоидной химии / В. И. Кабачный, Л. К. Осипенко, Л. Д. Грицан и др. – Х. : Изд-во НФАУ, 2000. – 224 с. Пособие содержит более 500 задач по основным разделам физической и коллоидной химии, большинство которых составлено авторами на основании литературных данных, отражающих современные достижения в области фармации. Каждой главе предпослано кратное теоретическое введение, содержащее основные формулы и уравнения, приведен ряд примеров с подробным изложением решений и даны задачи для самостоятельного решения. Сборник задач рассчитан на студентов фармацевтических вузов и факультетов всех форм обучения, изучающих курс физической и коллоидной химии. Пособие также может быть полезно аспирантам, преподавателям и практическим работникам, интересующимся проблемами физической и коллоидной химии.
 im133 Фізична та колоїдна хімія. Збірник задач / В. І. Кабачний, Л. К. Осіпенко, Л. Д. Грицан та ін. – Х. : Вид-во НФАУ; Вид-во ТОВ “Золоті сторінки”, 2001. – 208 с. У посібнику зібрано близько 500 задач з основних розділів фізичної та колоїдної хімії, більшість яких складено за оригінальними літературними даними і має певну фахову спрямованість. У кожній главі наведено короткі теоретичні відомості і приклади розв’язання задач з даної теми. Для студентів вищих фармацевтичних закладів освіти та студентів фармацевтичних факультетів вищих медичних закладів освіти.
 im135 Руководство к лабораторным работам по физической и коллоидной химии / В. И. Кабачный, Л. К. Осипенко, Л. Д. Грицан др. – Х. : Издательство НФАУ, 2001. – 192 с. Представлены лабораторные работы, контрольные вопросы и задачи по основным разделам курса физической и коллоидной химии: термохимия, фазовые равновесия в двух- и трехкомпонентных система, растворы, электрохимия, химическая кинетика, поверхностные явления, физикохимия дисперсных систем и полимеров. Каждой главе и лабораторной работе предпослано краткое теоретическое введение, приведены несколько вариантов работы с использованием различных веществ, в том числе лекарственных, описаны методики и оборудование для проведения исследований. Предназначено для студентов всех специальностей фармацевтических вузов и факультетов ІІІ-ІV уровней аккредитации, изучающих курс физической и коллоидной химии. Может быть полезно для преподавателей и аспирантов, а также практических работников, интересующихся проблемами физической и коллоидной химии.
   im165 Физическая и коллоидная химия. Сборник заданий для самостоятельной работы: Учебное пособие для студентов заочной (дистанционной) формы обучения фармацевтических вузов и факультетов III—IV уровней аккредитации / В. И. Кабачный, Л. К. Осипенко, Л. Д. Грицан и др. ; под ред. В. И. Кабачного. – Харьков : Изд-во НФаУ, 2003. – 136 с. Пособие содержит 335 вопросов и 434 задачи по общим разделам физической и коллоидной химии, большая часть которых разработана по оригинальным литературным данным с учетом профиля вуза. Для студентов заочной (дистанционной) формы обучения высших фармацевтических учебных заведений и фармацевтических факультетов высших медицинских учебных заведений. Может быть полезен преподавателям, аспирантам, интересующимся проблемами физической и коллоидной химии.
 im153 Фізична та колоїдна хімія. Лабораторний практикум / В. І. Кабачний, В. П. Колєснік, Л. Д. Грицан та ін. – Х. : Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2004. – 200 с. Посібник містить лабораторні роботи, контрольні запитання і задачі з основних розділів курсу фізичної та колоїдної хімії. Перед кожним розділом і лабораторною роботою є коротка теоретична частина, наведена методика проведення експерименту та обробка отриманих даних, причому передбачено декілька варіантів роботи переважно із використанням біологічно активних, лікарських і допоміжних речовин як об’єктів дослідження. Рекомендується студентам всіх спеціальностей і форм навчання фармацевтичних вузів і факультетів III—IV рівнів акредитації. Посібник може бути корисним викладачам, аспірантам, а також практичним працівникам.
 im139 Лекции по физической химии / В. И. Кабачный, Л. Д. Грицан, Л. К. Осипенко и др. ; под ред. В. И. Кабачного. – Х. : Изд-во НФаУ, 2006. – 216 с. Изложен курс физической химии в соответствии с программами по физической и коллоидной химии для отечественных и иностранных студентов фармацевтических вузов и фармацевтических факультетов медицинских вузов ІІІ-ІV уровней аккредитации. Пособие содержит введение и 18 лекций по 4 разделам курса физической химии. Для студентов всех форм обучения и всех специальностей фармацевтического профиля. Пособие может быть полезно также преподавателям, аспирантам и практическим работникам, желающим расширить свои знания в области физической химии.
 im138 Лекции по коллоидной химии. / В. И. Кабачный, В. П. Колесник, Л. Д. Грицан и др. ; под ред. В. И. Кабачного. – Х. : Изд-во НФаУ, 2006. – 136 с. Изложен курс коллоидной химии в соответствии с программами по физической и коллоидной химии для отечественных и иностранных студентов фармацевтических вузов и фармацевтических факультетов медицинских вузов ІІІ-ІV уровней аккредитации. Пособие содержит введение и 11 лекций по 3 разделам курса коллоидной химии. Для студентов всех форм обучения и всех специальностей фармацевтического профиля. Пособие может быть полезно также преподавателям, аспирантам и практическим работникам, желающим расширить свои знания в области физической химии.
 1 Фізична та колоїдна хімія: Збірник завдань для самостійної роботи: Навч. посібник для студентів заочної (дистанційної) форми навчання фармацевтичних вузів і факультетів III—IV рівнів акредитації / В. I. Кабачний, Л. К. Осіпенко, Л. Д. Грицан та ін. За ред. В. I. Кабачного. – Х. : Вид-во НФаУ, 2008. – 140 с. Посібник містить 335 запитань та 434 задачі за загальними розділами фізичної та колоїдної хімії, більша частина яких розроблена за оригінальними літературними даними з урахуванням профілю вищого навчального закладу. Для студентів заочної (дистанційної) форми навчання вищих фармацевтичних навчальних закладів і фармацевтичних факультетів вищих медичних навчальних закладів. Може бути корисним викладачам, аспірантам, які цікавляться проблемами фізичної та колоїдної хімії.
 im137 Collected test problems on Physical and Colloid Chemistry / V.I. Kabachnyy, L. D. Grytsan, L. K. Osipenko e. o. Edited by V. I. Kabachnyy. – Kharkiv : NPhaU Publishing House, 2010. – 204 c. The training appliance is compiled according to the present programs on Physical and colloidal chemistry and comprises test problems in the following sections of the course: chemical thermodynamics principles, solutions thermodynamics and phase equilibriums thermodynamics, electrochemistry, chemical kinetics, surface phenomena, physicochemistry of dispersions, physicochemistry of high-molecular substances and their solutions. The collected test problems include the tests for the license exam «Krok – 1». For the students of pharmaceutical high educational institutions and faculties.
 im136 Сборник тестовых заданий по физической и коллоидной химии / В. И. Кабачный, Л. Д. Грицан, Л. К. Осипенко и др. Под. ред. В. И. Кабачного. – Х. : Изд-во НФаУ, 2011. – 224 с. Учебное пособие составлено в соответствии с действующими программами по физической и коллоидной химии и содержит тестовые задания по следующим разделам курса: основы химической термодинамики, термодинамика растворов и фазовых равновесий, электрохимия, химическая кинетика, поверхностные явления, физико-химия дисперсных систем, физико-химия высокомолекулярных соединений и их растворов. В сборник также включены тесты для лицензионного экзамена «Крок – 1».Для студентов фармацевтических вузов и факультетов.
 imn700 Мага, І. М. Електрохімічні методи аналізу : Методичний посібник до лабораторних робіт для студентів медичного факультету спеціальність «Фармація», з курсу «Аналітична хімія» / І. М. Мага, М. Є. Блажеєвський, Й. С. Балог. – Ужгород : ПП Папп В. В., 2011. – 43 с. Посібник до лабораторних робіт, розроблений для студентів медичного факультету вищих навчальних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації, які навчаються за спеціальністю «Фармація, складається з трьох частин і охоплює основні розділи електрохімічних методів аналізу: потенціометрію (іонометрію), кондуктометрію, вольтамперометрію та амперометричне титрування.
 пр. Physical and Colloid chemistry. Guide to Laboratory Works / V. I. Kabachnyy, V. P. Kolesnik, L. D. Grytsan et al. – Kharkiv : NUPh : Golden Pages, 2012. – 208 p. The present guide comprises laboratory works and test questions and problems in basic sections of Physical and Colloid Chemistry course: Thermochemistry, Phase equilibria in two- and three-component systems, Solutions, Electrochemistry, Chemical Kinetics, Surface phenomena, Physical Chemistry of disperse systems and polymers. The guide is intended for the students of all specialities of pharmacy univrsities and faculties. It may also be of use for teachers and post graduates, as well as practitioners interested in problems of physical and colloidal chemistry.
   лекции 2012 Кабачний, В. І. Лекції з фізичної хімії : навч. посіб. для студ. вищ. фармац. навч. закл. / В. І. Кабачний, Л. Д. Грицан, Т. О. Томаровська, Л. К. Осіпенко; за ред. В. І. Кабачного. — Х. : НФаУ: Золоті сторінки, 2012. – 280 с. Курс лекцій з фізичної хімії викладений у відповідності з діючими програмами для вітчизняних і іноземних студентів фармацевтичних вищих навчальних закладах та фармацевтичних факультетах медичних вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації. Посібник містить вступ і 19 лекцій з 4 розділів курсу фізичної хімії. Для студентів всіх форм навчання та всіх спеціальностей фармацевтичного профілю. Посібник може бути корисним також викладачам, аспірантам й практичним працівникам, які бажають розширити свої знання з фізичної хімії.
 imn607 Лекції з колоїдної хімії : навч. посіб. для студ. вищ. фармац. навч. закл. / В.І. Кабачний, В.П. Колєснік, Л.Д. Грицан та ін.; за ред.. В.І. Кабачного. – Х. : НФаУ : Золоті сторінки, 2013. – 176 с. Курс колоїдної хімії викладений відповідно до діючих програм для вітчизняних та іноземних студентів фармацевтичних вищих навчальних закладів і фармацевтичних факультетів медичних вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації. Посібник містить вступ і 11 лекцій з трьох розділів курсу колоїдної хімії. Для студентів усіх форм навчання та спеціальностей за напрямками «Фармація» та «Біотехнологія». Посібник може бути корисним також викладачам, аспірантам та практичним працівникам фармацевтичної галузі, які бажають розширити свої знання з колоїдної хімії.
   im084 Physical and Colloid Chemistry. Problem book manual for students of higher schools / V.I. Kabachnyy, L.K. Osipenko, L.D. Gritsan, T.O. Tomarovska ; ed. by V.I. Kabachnyy. – Kharkiv : NUPh : Golden Pages, 2016. – 192 p. The manual includes more than 500 problems on basic topics of Physical and Colloid Chemistry. Majority of problems are based on the data taken from modern scientific literature in Pharmacy. Each charter contains brief theoretical background and examples of problems with detailed solutions. This book is recommended for lecturers and foreigh students of pharmaceutical higher schools and pharmaceutical faculties of medical higher schools.

Monograph:

im166 Блажеєвський, М. Є. Пероксидні похідні карбонових кислот як дезінфекційні та стерилізуючі засоби / М. Є. Блажеєвський, В. П. Черних, С. М. Коваленко. – X. : НФаУ : Оригінал, 2011. – 104 с. Монографія присвячена характеристиці, призначенню та перспективам застосування сучасних хімічних засобів дезінфекції та стерилізації на основі пероксидних сполук. У ній розглянуто фактори, які впливають на стійкість та ефективність вияву специфічної біологічної дії пероксидних похідних карбонових кислот. Наведені результати опрацювання нових дезінфекційних та антисептичних засобів на основі вищих пероксикарбонових кислот. Для наукових працівників і аспірантів, які працюють у сфері дезінфектології.
imnд541 Blazheyevskiy M.Ye. Application of peroxy acids as disinfectants and sterilization agents (monograph) / M.Ye. Blazheyevskiy, D. N. Riabko. – Ed. M.Ye. Blazheyevskiy – Saarbrüchen (Deutshland) :LAP LAMBERT Academic Publishing, 2014. – 129 p.  
Print Friendly, PDF & Email